SPiRiTUEL PSYKOTERAPi Odense – Fyn – Langeland

Spirituel Psykoterapi Odense - Psykospirituel Terapi Fyn - Psykospirituel Terapi Odense - Spirituel Psykoterapi Fyn - Psykospirituel Terapi Fyn - Psykospirituel Terapi Skype - Spirituel Psykoterapi Skype - Psykospirituel Terapi Skype - Psykospirituel Terapi Online - Spirituel Psykoterapi Online

PSYKOSPiRiTUEL TERAPi

Odense Fyn – Langeland – online

 

PSYKOSPiRiTUEL TERAPi HJÆLPER DiG MED AT SKABE OG STYRKE DiN KONTAKT TiL DiT SANDE SELV SOM ER DiN ESSENS – DiN SJÆL – ViA KROP OG SiND.

Psykospirituel Terapi hjælper dig også med at opdage og opløse begrænsende tanker, følelser, kropslige tilstande og måske ‘gamle’ uhensigtsmæssige adfærdsmønstre, smerte og oplevelser; så krop og sjæl – det sande og autentiske i dig – med den kraft, styrke, forståelse og kærlighed vi alle har mulighed for adgang til her, kan få mere plads i dit liv.

Terapiformen baner en vej for at leve ud fra din essens, den du virkelig er – bag om alt det der er svært – bag om vores ego – som vi ofte umiddelbart har lettest ved at identificerer os med, men som er de sider af os, som også skaber vores problemer.

Læs også om:
PSYKOLOGi & SPiRiTUALiTET
SPiRiTUEL COACHiNG

 

PSYKOSPiRiTUEL TERAPi

Metoden er grundlagt og udviklet af den spirituelle lærer og forfatter Chris Griscom ved The Light Institute i New Mexico, USA.
Terapiformen blev i sin tid kendt gennem Shirley Mclaines bøger, hvori hun beskriver sine oplevelser med metoden og det dybt personlige arbejde, som den faciliterer. I Danmark er terapiformen også kendt under navnet Multi-inkarnations terapi, bl.a. fra bogen,
som beskriver teorien bag terapiformen: “Sjælens Teater” af Susan Harris.

Jeg er uddannet i metoden hos Psykoterapeut Susan Harris, tilbage i 1999. Og uddannelsen gav for mig selv, personligt den gang og lige siden – en kontakt til min essens af styrke, nærvær, uforfærdethed, omfavnende kærlighed og omsorg – som altid er til stede – i selv virkeligt udfordrende situationer og kriser. Så det har været en gave i mit eget liv, lige siden – ligesom jeg anvender tilgangen i min praksis – tilpasset den enkeltes behov og ønsker.

Ethvert menneske er enestående og unikt, og vi har hver især vores individuelle livsbane og erfaringer – både fysisk, psykisk, mentalt,
følelsesmæssigt, i relation til andre, adfærdsmæssigt og spirituelt. Tilsammen er disse erfaringer del af vores bevidsthed og underbevidsthed – og har afgørende indflydelse på, hvordan vi lever vores liv.

 

 

TERAPiFORMENS SPiRiTUELLE BAGGRUND – DiT HØjERE SELV

Psykospirituel terapi har som baggrund, at ethvert menneske indeholder en åndelig kerne, som er den del af os, som er forbundet til alt, som ved alt, forstår og tilgiver alt og som er altomfattende i sin kærlighed – denne indre kerne kalder vi det Højere Selv, dit Sande Selv, vores Essens – Sjælens stemme – der er flere betegnelser.

Det Højere Selv, som også kan betegnes som den Indre Stemme, det Indre Lys, det Sande Selv eller Sjælen og Sjælens Stemme. Uanset hvad vi kalder denne indre kerne, er den vores ubegrænsede spirituelle kraft, ro og væren, som altid er til stede, og som kan kontaktes for vejledning, indsigt og healing – til enhver tid, når vi har lært den at kende – og derfra kan kontakte den til hver en tid.

 

DET SANDE SELV – SJÆLEN – VORES ESSENS
Vi deler nok alle et ønske om, at have kontakt med det inderste og mest sande i os selv. Det kan vi ikke opnå alene med vores hjerner. For at blive et helt menneske, som lever og bruger sig selv optimalt, er der brug for mere. Der er brug for kontakt med hjerte, krop, følelser, tanker, sjæl – essens.

HVAD ER DET SANDE SELV?
Det Sande Selv kan, som allerede nævnt, opleves som sjælens stemme, vores spirituelle forbindelse. En dyb indre stemme, som er en viden og bevidsthed, der rækker ud over tid og rum er fri af følelser og logik og som udspringer fra ‘et sted’ før og bagom kroppen, følelserne, vores tanker og adfærd.

Denne dybe, indre tilstand, stemme og viden ved alt om os, har overblikket, forstår alt, tilgiver alt og er ubetinget kærlig. Det Sande Selv kender altid svaret og vejen og er vores Sande indre leder og vejleder – det er overalt – i hver eneste celle.

Ofte kolliderer denne tilstand og viden imidlertid med vores fysiske hverdag, så vi tilsidesætter den, glemmer den og følger enten fornuftens, følelsernes eller måske andres (fx ydre autoriteters) ræsonnement.

Det er når vi skubber denne indre tilstand og stemme i baggrunden, at vi oplever ikke at leve fuldt ud – det kan opleves som en dyb længsel, der gnaver i vort indre og ikke tillader os fred.

Når vi begynder at lytte til vores Sande Selv og følge dets anvisninger, så er det vi begynder at leve fuldt ud, og så er det at miraklerne sker. Det er det, dette arbejde handler om – at komme hjem til os selv.

Det dybe, personlige spirituelle udviklings arbejde, som metoden giver mulighed for, er ikke underlagt nogen bestemt spirituel eller religiøs overbevisning. Terapien og vejledningen tager derimod udgangspunkt i den enkeltes indre virkelighed, tro og livssituation. Forløbene er således individuelle og helt personlige.

FORLØSNiNG AF FØLELSESLEGEMET
TERAPI/VEjLEDNiNGS FORLØBENE
For at fremme den individuelle healingsproces, vil du
i vejledningen/terapien få hjælp til at kontakte dit
Højere Selv. Gennem denne kontakt kan jeg som
terapeut energetisk støtte dig i at frigøre
følelsesmæssige blokeringer.

Følelseslegemet er energimæssigt den del af vores
bevidsthed, som rummer personlighedens følelser.
Her sidder de blokeringer, der begrænser os i at leve
i overensstemmelse med vores oprindelige styrke,
livfuldhed og ro, som dem, vi i virkeligheden er: fyldte
med glæde, kærlighed, energi og kreativitet.

Terapiforløbene er en mulighed for en slags ’følelses_
mæssig oprydning’, hvor vejlederen/ terapeuten ved
hjælp af enkle teknikker og kontakten til det
Højere Selv hjælper dig til at finde de temaer, der
begrænser din mulighed for at bruge dig selv fuldt
ud i dit liv.
Der vil således blive ryddet op i gamle vaner og
adfærd, så muligheden for at turde udnytte din
oprindelige styrke, glæde og livfuldhed kommer til
stede. Når temaerne forløses følelsesmæssigt, starter forvandlingen, og du tør bruge og genfinde din egen
sande natur.

De individuelle forløb giver mulighed for dybe indre
oplevelser og kan bringe erindringer frem, som er
gamle, og som kan være fra både dette og tidligere
liv, symbolske, reelle, mytologiske, eller drømmeagtige
metaforer og historier, der er lagret i kroppen og underbevidstheden, og som forløses fysisk og
følelsesmæssigt. Der skabes herved plads til nye og mere hensigtsmæssige tilgange til livet og din måde
at være i verden på.

TERAPi/VEjLEDNiNGS FORLØB
Arbejdet foregår første gang som 4 terapi/ vejlednings-
forløb over 4 dage, hvor hvert forløb tager 2-3 timer.
Herefter kan enkeltdags sessioner aftales efter behov
og ønske.

ViDEREGÅENDE FORLØB
De videregående forløb er tilrettelagt for helt målrettet
at rense følelseslegemet for stærke specifikke temaer,
fx i relation til betydningsfulde eller markante personer,
som du måske oplever begrænser dit liv. Og for at
videreudvikle og udvide din kontakt til dit Højere Selv.

Disse forløb giver dig mulighed for at udvide din
bevidsthed til egentlige spirituelle oplevelser og for
på et dybere plan at integrere bevidst nærvær og
kontakt til din Indre Sande Kerne i dit daglige liv.

LiDT MERE OM METODEN
Vores liv udspiller sig på en måde som historier og
dramaer. Og i metoden benyttes vores naturlige
forkærlighed for at fortælle historier som en del af
helingsprocessen.

Vores livs historier og dramaer, som dels kan være
bevidste, dels er ubevidste, benyttes til at forstå
nuværende konflikter og vanskeligheder – personlige
og relationelle – i et både nutidigt og sjælshistorisk
perspektiv.
Metoden hjælper os med at etablere og styrke vores
kontakt til det sande naturlige Selv – vores værens
kerne – sjæl eller Højere Selv. Det Sande Selv udvælger
de historier, underbevidsthedens metaforer, som er
nyttige for os at bringe opmærksomhed til, lige nu i
vores liv, for bedre at kunne forstå og blive os selv.
Således bliver vi, når vi gør brug af metoden, i
stigende grad i stand til at leve ud fra vores inderste
Sande Selv og vores dybeste værdier, i alle mulige sammenhænge.

Metoden giver mulighed for at forstå det nuværende
liv – den aktuelle situation i et perspektiv med paraleller
til følelses-, tanke- og adfærdsmæssige mønstre og
temaer, som kan være grundlagt – på sjælsplan –
måske i liv før dette.
Ved også at kunne betragte erfaringer og historier fra
tidligere liv, som metaforer for den nuværende
tilværelse skaber terapiformen udvidede muligheder
for forståelse, udvikling og tilgivelse.
– Og det er ikke nødvendigt at tro på tidligere liv, for
at kunne have glæde af metoden!
Det er de samstemmende temaer, følelses- og
tankemønstre i de historier og metaforer der dukker op
på ‘vores indre skærm’ i nuet, (lige som i drømme) som
er vigtige at få set på og lære at behandle på en
energimæssig anderledes styrkende og integrerende
måde.

Metoden giver os mulighed for en udvidet bevidsthed
i forhold til at forstå os selv og hinanden. Og den giver
os redskaber til energimæssig forandring i krop og sind. Således at følelsesmæssige uhensigtsmæssige mønstre
– og fastlåste, måske forsvarsprægede reaktionsmåder
kan håndteres på nye og mere hensigtsmæssige og berigende måder, som baner vej til en dybere kontakt
med vores sunde oprindelige kerne Selv, som er
kraftfuld, kærlig, opmærksom, forstående og vis.

I PsykoSpirituel terapi er det Sande Selv den kreative
medspiller, som har overblikket og som kan hjælpe os
ind i en tilstand, hvor historierne strømmer let og
ubesværet. I sådan en proces kan vi frigøre de
blokeringer, der ellers kan skabe forhindringer for vores
oplevelse af frihed til at leve livet helt og fuldt, som vi
ønsker os.

HVAD KAN MAN ELLERS FÅ UD AF DET?
Når du gennemlever tidligere livsproblematikker, indre
historier og dramaer, bliver talenter og viden aktiveret
og resulterer i en følelse af helhed og mening.

En intens forbindelse til din sande essens etableres og
styrkes.

Gennem et terapiforløb sker en dybtgående forandring,
som bliver ved med at udfolde sig i dit liv, i retning af
øget styrke, klarhed, overblik, indre struktur, livfuldhed,
indre ro, hvilen i dig selv, glæde, balance…

Du lærer redskaber til at hjælpe med at opretholde
denne nye balance.

Det opleves af mange som at “komme hjem”. Du får
mulighed for at erfare at du er et multidimentionelt
væsen, som er i stand til at skabe din egen virkelighed,
dit eget liv.

HVORDAN ARBEjDES DER MED SPiRiTUEL TERAPi?
Hvert forløb er forskelligt og er opbygget til at give
dybere grad af healing og indsigt, efterhånden som du
er parat til det.

Et Spirituelt terapi forløb er et individuelt forløb, som
sædvanligvis strækker sig over 4 dage og varer 3 timer
pr. dag.

Første dag renses og afbalanceres du følelses- og
energimæssigt via arbejde med dit Indre Barn og det
Sande Selv.
De følgende 3 dage ledes du tilbage til tidligere liv og
oplevelser, hvor fokus er rettet mod at finde den
oprindelige årsag til de temaer (problematikker) som
du har i dit nuværende liv.

Metoden i sig selv er på en måde enkel: Ved hjælp af akupunkturpunkter, kaldet: “Windows to the sky” og let
kranio-sakral massage får du hjælp til at komme i en
dyb, afspændt tilstand, som kan opleves som en
udvidelse af din normale dagsbevidsthed.
I denne bevidsthedstilstand bliver du hjulpet til at skabe
kontakt til dit Sande Selv.

Via forbindelsen til dit Sande Selv, bliver du i stand til at
genkalde og opleve for længst glemte episoder fra
dette eller måske tidligere liv.
Disse episoder/underbevidsthedens historier, med dig
selv som hovedperson, kan forstås som følelsesmæssige temaer/mønstre, som du ubevidst har taget med dig
gennem måske flere liv og som forhindrer dig i trives og
leve livet fuldt og helt nu. Disse blokeringer og
forhindringer, som bliver ved med at gentage sig på
trods af at du måske med dit intellekt ved, at du ikke
behøver at gentage dem længere, kan energimæssigt
forløses ved at vælge healende teknikker og kontakten
til dit Sande Selv.

Også viden og talenter, som har været glemt kan
komme frem i lyset, blive set og integreret som nye
kompetencer i dit liv.

De tidligere livsproblematikker, historier, metaforer som
viser sig og genopleves er udvalgt fra underbevidsthedens
“arkiv” af det Sande Selv – og afspejler altid et tema/
mønster, der er aktuelt for dig i din nuværende tilværelse.
Vi får bedre mulighed for at forstå og acceptere
nuværende vanskeligheder, når vi forstår årsagen til deres oprindelse. Så får vi et større bevidsthedsgrundlag til at
navigere ud fra, med retning der giver mening i vores liv
nu.

Når du er klar til det, kan du tage yderligere terapiforløb,
for at få indsigt og forståelse for dynamikker i specifikke
forhold, f.eks. i forhold til dine forældre, som også kan
have stor indflydelse på andre relationer i dit nuværende
liv. Vi kan arbejde med forhold til børn, partner, venner, søskende, kollegaer, chef. Med temaer som: kærlighed,
vrede, sorg, angst, depression, stress, spiseforstyrelser,
overvægt, sex, spiritualitet, glæde, arbejde, afhængighed, frihed, trivsel. Med kropssessioner, hvor kropslige tilstande, spændinger, symptomer og smerter undersøges. Og du får værktøjer til at give din krop de bedste betingelser for at
komme i balance og herved skabe de bedste betingelser
for at helbrede sig selv.
Også forløb, hvor der fx. arbejdes med indre mand/kvinde,
indre mor/far, indre kritiker, indre lederskab osv er
muligheder.

Velkommen på dit livs rejse!

BESTiL TiD &/ELLER FORLØB HER 

Spirituel Psykoterapi Odense - Psykospirituel Terapi Fyn - Psykospirituel Terapi Odense - Spirituel Psykoterapi Fyn - Psykospirituel Terapi Fyn - Psykospirituel Terapi Skype - Spirituel Psykoterapi Skype - Psykospirituel Terapi Skype - Psykospirituel Terapi Online - Spirituel Psykoterapi Online
Spirituel Psykoterapi Odense - Psykospirituel Terapi Fyn - Psykospirituel Terapi Odense - Spirituel Psykoterapi Fyn - Psykospirituel Terapi Fyn - Psykospirituel Terapi Skype - Spirituel Psykoterapi Skype - Psykospirituel Terapi Skype - Psykospirituel Terapi Online - Spirituel Psykoterapi Online

TESTiMONiALS

Det siger andre:

 

“Kropsterapi, mindfulness, relationsterapi og spirituel terapi hos Cetrine virker helt vildt godt! Jeg er blevet meget mere nærværende end nogen sinde. Jeg er blevet god til at se, mærke og slippe det som ikke nærer mig – men som har drænet mig – både inde i mig og omkring mig – så langt tilbage jeg kan huske, i min barndom. Den terapeutiske proces jeg er igang med hos Cetrine er MEGET hårdere end at løbe maraton, (Jeg har løbet maraton 3 gange). MEN også SÅ meget bedre, når terapien virker, som den gør SÅ godt, i samarbejdet med Cetrine! Jeg har også gået til psykolog, psykiater og hos andre terapeuter, tidligere – men ikke sluppet af med min angst, social angst og generel angst, OCD, hårdhed mod mig selv, nervøsitet og graviditets- og efterfødselsgener. Disse belastninger er i løbet af forløbet hos Cetrine, som jeg stadig er igang med blevet STÆRKT reduceret. Og det er en SÅ stor lettelse og MARKANT forbedring af min livskvalitet, både på mit job, i mit parforhold, i relation til mit barn og ikke mindst i min væren med mig selv inde i mig – i alle situationer. Det giver mening med den spirituelle dimension, som Cetrine så fint og respektfuldt har som en ekstra tilgang, hvis du er åben overfor det. Og Mindfulness-terapien og -træningen hos Cetrine er også SÅ godt! Det er det hele værd! Meget bedre end at tage medicin, som jeg også har prøvet. Tak Cetrine.”

– 37-årig kvinde, mor, pædagog og sygeplejerske –

 

Læs mere om hvad andre siger

Spirituel Psykoterapi Odense - Psykospirituel Terapi Fyn - Psykospirituel Terapi Odense - Spirituel Psykoterapi Fyn - Psykospirituel Terapi Fyn - Psykospirituel Terapi Skype - Spirituel Psykoterapi Skype - Psykospirituel Terapi Skype - Psykospirituel Terapi Online - Spirituel Psykoterapi Online
Spirituel Psykoterapi Odense - Psykospirituel Terapi Fyn - Psykospirituel Terapi Odense - Spirituel Psykoterapi Fyn - Psykospirituel Terapi Fyn - Psykospirituel Terapi Skype - Spirituel Psykoterapi Skype - Psykospirituel Terapi Skype - Psykospirituel Terapi Online - Spirituel Psykoterapi Online
Spirituel Psykoterapi Odense - Psykospirituel Terapi Fyn - Psykospirituel Terapi Odense - Spirituel Psykoterapi Fyn - Psykospirituel Terapi Fyn - Psykospirituel Terapi Skype - Spirituel Psykoterapi Skype - Psykospirituel Terapi Skype - Psykospirituel Terapi Online - Spirituel Psykoterapi Online
Spirituel Psykoterapi Odense - Psykospirituel Terapi Fyn - Psykospirituel Terapi Odense - Spirituel Psykoterapi Fyn - Psykospirituel Terapi Fyn - Psykospirituel Terapi Skype - Spirituel Psykoterapi Skype - Psykospirituel Terapi Skype - Psykospirituel Terapi Online - Spirituel Psykoterapi Online
Spirituel Psykoterapi Odense - Psykospirituel Terapi Fyn - Psykospirituel Terapi Odense - Spirituel Psykoterapi Fyn - Psykospirituel Terapi Fyn - Psykospirituel Terapi Skype - Spirituel Psykoterapi Skype - Psykospirituel Terapi Skype - Psykospirituel Terapi Online - Spirituel Psykoterapi Online
Spirituel Psykoterapi Odense - Psykospirituel Terapi Fyn - Psykospirituel Terapi Odense - Spirituel Psykoterapi Fyn - Psykospirituel Terapi Fyn - Psykospirituel Terapi Skype - Spirituel Psykoterapi Skype - Psykospirituel Terapi Skype - Psykospirituel Terapi Online - Spirituel Psykoterapi Online
Spirituel Psykoterapi Odense - Psykospirituel Terapi Fyn - Psykospirituel Terapi Odense - Spirituel Psykoterapi Fyn - Psykospirituel Terapi Fyn - Psykospirituel Terapi Skype - Spirituel Psykoterapi Skype - Psykospirituel Terapi Skype - Psykospirituel Terapi Online - Spirituel Psykoterapi Online
Spirituel Psykoterapi Odense - Psykospirituel Terapi Fyn - Psykospirituel Terapi Odense - Spirituel Psykoterapi Fyn - Psykospirituel Terapi Fyn - Psykospirituel Terapi Skype - Spirituel Psykoterapi Skype - Psykospirituel Terapi Skype - Psykospirituel Terapi Online - Spirituel Psykoterapi Online