CORRE-iNSPiRRElogo

HVAD STÅR CORRE-iNSPiRRE FOR?

 

 

CORRE STÅR FOR:

ORGANiSK, KROPSLiG, RELATiONEL & PSYKiSK FLEXiBiLiTET det vil sige en stræben efter at skabe bedst mulige betingelser for at hvert enkelt individ, i al sin komplexitet og i al sin enkelthed, kan trives og udvikle sig i retning af sit fulde potientiale, på selvvalgte værdier, i harmoni med og sammen med omgivelserne: Fysisk, kropsligt, sjæleligt, adfærdsmæssigt, tankemæssigt, følelsesmæssigt, psykisk, relationelt, åndeligt, spirituelt; på en for den enkelte, relationerne og helheden naturlig, sund, holistisk, d.v.s. helheds orienteret måde.

 

KERNE, som kan defineres som det oprindelige i os – sjælen, det sande selv, – det dybeste lag i os, vores essens –
værenskerne, frø – det sted indeni, hvor vi oprindeligt er i balance med os selv og andre – føler os hjemme, er i en
tilstand, hvor vi kan mærke vores ressourcer – vores sjæls kvaliteter – intuision. I kernen ‘bor’ alle de kvaliteter og potentialer der kan udfoldes i livet, og også vores forbindelse til vores dybere mission, sjælsvilje, passion og livsformål. Der er formål, og der ligger vækstmuligheder gemt i alle de udfordringer vi møder, og i alle de relationer vi indgår i. Vores forbindelse til alt, hvad vi er en del af, og vores evne til at give og modtage livsenergi, er i virkeligheden en afspejling af vores forbindelse til vores indre kerne – eller essens.

 

HjERTE står for det det er – hjerte, hjertelighed, kontakt, kærlig venlighed, nærhed, lighed, kærlig empatisk varme, healing.

 

KROPPEN er sjælens bolig – og det er afgørende for vores udvikling og trivsel, at der er god forbindelse og synergi
mellem kroppens dele og tanker, følelser, sjæl og i relation til andre mennesker. Livsenergi og bevægelighed er i høj
grad kropsligt funderet.

 

SjÆL
Citat: fra Wikipedia, den frie encyklopædi: “Sjælen er et vanskeligt definerbart begreb. Den kan f.eks. defineres som den åndelige essens af et menneske. Ofte bruges sjæl mere eller mindre synonymt med begrebet ånd, selv om det, i hvert fald ifølge nogle sjælsforståelser, ikke er korrekt. Det græske ord for sjæl er psyke”.

 

iNTEGRiTET betyder uskadthed, uberørthed; helhed, fuldstændighed; om et menneskes selvstændighed, ukrænkelighed og sunde grænse.

 

PSYKOTERAPi OG SELVUDViKLiNG handler bl.a. om, at få skabt eller genskabt en sund, naturlig dynamisk grænse
– fysisk, kropsligt, sjæleligt, følelsesmæssigt, mentalt, socialt, relationelt – med nænsom respekt for individuel integritet, udviklingsparathed og grænser. 

 

DET SANDE SELV kan opleves som sjælens stemme, som en væren, bagom alting, vores spirituelle, åndelige 
forbindelse. En oplevelse af en dyb indre forbindelse, som er en viden og bevidsthed, der rækker ud over tid og rum
er fri af følelser og logik og som udspringer fra ‘et sted’ før og bagom kroppen, følelserne og tankerne.
Denne dybe, indre tilstand, stemme og viden ved alt om os, har altid overblikket, forstår alt, tilgiver alt og er
ubetinget kærlig. Det sande selv kender altid svaret og vejen og er vores sande indre vejleder.
Ofte kolliderer denne tilstand og viden imidlertid med vores fysiske hverdag, (omstændigheder, betingelser,
vanskeligheder, vaner, mønstre, forsvarspræget adfærd, angst, stress, depression, misbrug m.v.) så vi til side sætter
den, glemmer den og følger enten tankernes, følelsernes, automatpilotens eller måske andre menneskers og omstændigheders ræsonnement. Det er når vi skubber denne indre forbindelse til vores essens i baggrunden, at vi oplever ikke at leve fuldt ud – og der kan opstå, vanskeligheder som personlig og relationel konflikt, frustration, lidelse, krise, ubalance, stress, sygdom m.v. Og måske mærker vi – eller måske knap aner vi en dyb længsel, der gnaver i vores indre og ikke tillader os fred.

 

DET MODSATTE AF KERNEN kan beskrives som masken, det falske selv, ikke den du virkelig er – men ofte det vi
identificerer os med – når vi har det svært, og som skaber eller er vores lidelser. Billedligt, en ‘skal’ eller ‘mur’, et forsvarspræget muskelpanser, vores betingningslag, som er præget af de betingelser og omstændigheder vi er og har
været en del af, måske helt fra livets begyndelse. Og som er et forsvar, der giver mening, på den måde at det på et tidspunkt har beskyttet os og vores overlevelse i det der var vanskeligt, måske ubæreligt. Men som i dag begrænser 
vores levende og fri livsudfoldelse, indtil vi gør os fri, med hjælp af psykoterapi og personlig udvikling.
Ikke at være i kernen, er at være ude af balance, ‘ude af sig selv’ ikke at være styret af sig selv, men måske af andre menneskers meninger, vurderinger, betingelser – af tanker om, hvad vi tror andre tænker om os – eller af vores egne domme over os selv.

 

FØLELSER hører til i kernen, mens emotioner kan ses som forvrængede følelser, der er en del af vores ‘maskelag’,
forsvar eller overlevelsesstrategier.

 

PERSONLiG UDViKLiNG OG -VÆKST handler om at blive i stand til at navigere fleksibelt i livet, ud fra sine dybere
følelser, behov og væren – i et bevidst anerkendende nærvær – over for sig selv og i relation til andre.

 

 

Når vi begynder at lytte til vores sande selv

og følge dets anvisninger, så er det vi begynder at leve fuldt ud, og så kan vi opleve at der sker mirakler!

Jo bedre vi bliver til at være i kontakt med vores bevidste Sande Selv og de værdier som naturligt findes her, jo mere fleksibelt kan vi navigere i alle livets sammenhænge: i vores relationer, i parforholdet, familielivet, erhvervslivet, som organisationer og samfund – og globalt.

Ved at skabe og styrke kontakten til vores egen essens, og ved at lære og udvikle et bevidst anerkendende nærvær
og dialog med andre, som kan skabe ny udvikling, forståelse, accept og nærvær, gives de bedst mulige vækstbetingelser for udvikling af kvaliteter og værdier, som: selvværd, ligeværd, energi, rummelighed, psykisk fleksibilitet, accept, nærvær, indre ro, frihed, ægthed, kreativitet, livs energi, livskvalitet og glæde.

 

 

VÆRDiER henviser til det der er virkelig vigtigt for os i livet, relateret til alle livsområder. At kende sine værdier er retningsvisende og motiverende for vigtig og meningsfuld handling i retning af det der er brug for, for at skabe sund udvikling og trivsel.

 

MOTiVATiON
Motivation styrer alting! Det er en følelse der kommer indefra kernen. Den bliver påvirket af mange eksterne faktorer og af vores egne tanker, følelser, kropslige fornemmelser og handlinger. Motivation og handling går hånd i hånd. Hvis man er top motiveret handler man. Meget motivation er drevet af ‘smerte/nydelses’ princippet.
Når vi oplever at en handling giver os stor nydelse, bliver vi super motiverede. Samtidig kan vi også blive motiverede, hvis vi oplever, at en handling eller mangel på handling giver os stor smerte! Begge virker.
At være motiveret til handling af god inspiration, noget vi ønsker og som giver mening, er at være hen-i-mod motiveret.
At være motiveret til handling på grund af smerte, angst, frygt, ubehagelige omstændigheder er at være væk fra motiveret.
Igennem terapi og coaching er det blandt meget andet muligt at få bevidsthed om, hvornår vi er motiveret på den ene og den anden vis. Og gradvist lære os at navigere efter det som vi har brug for at finde hen til eller skabe i vores liv.

 

CENTRERiNG er ganske kort fortalt: væren i sig selv. Den terapi, coaching og mindfulness, som jeg tilbyder, byder bl.a. på inspiration og redskaber til at lære at (og) finde ind til en sådan væren i sig selv – igen og igen – i alle sammenhænge.

 

ESSENS står for kerne, væren, indre ro, kraftfuldhed, sandhed [se KERNE ovenfor]

 

COMPLEXiTET & ENKELTHED, står for terapi og coaching, der søger at skabe mere enkelthed, klarhed og forståelse, med mulighed for meningsfuld og sund udvikling, handlen og væren i det der er complext og nogle gange rigtig svært – relationelt og individuelt.

 

 

 

iNSPiRRE STÅR FOR:

 

AT HjÆLPE TiL AT SKABE – FACiLiTERE

iNTERVENTiON, som betyder indgreb, mellemkomst, mægling; det psykoterapeuten gør ved eller siger til klienten(erne).

 

iNDSiGT er en psykisk proces hvorved sammenhængen i en situation pludselig kan gå op for én.

 

iNSPiRATiON betyder ‘at blive mentalt stimuleret eller vækket af noget eller nogen’. Du kan tænke på det som en vejrtrækning, hvor du ånder ind og fylder lungerne med frisk luft. Det kaldes også inspiration! Inspiration taler til følelserne, vores værdier -kernen – ‘det indre rum’. Følelser og værdier danner grundlaget for motivation til at handle.
En af de stærkeste former for inspiration er den vi oplever ved at blive følelsesmæssigt bevæget af et andet menneske.

 

iNTEGRATiON står for indpasning af dele i en større helhed og fuldstændighed. Integrationsområdet i hjerneoverfladen sammenkobler og bruger oplysninger fra sanserne på forskellig vis, i den interlektuelle bearbejdning af påvirkninger, dette kaldes en integrativ proces.

 

iMPLEMENTERiNG betyder iværksætte, realisere, virkeliggøre, udføre; fx at omsætte viden til praksis, eller at udføre de handlinger der skal til for at nå målet.

 

PSYKOTERAPEUTiSK BEHANDLING af personlige problemstillinger, fører til personlig udvikling og vækst – og det handler bl.a. om, i samarbejdet: klient-terapeut, at finde eller genfinde og udvikle kontakten til din indre kerne, dit sande selv – og kvaliteter som: glæde, livfuldhed, ro, frihed, kraft, styrke, kreativitet, leg, kærlighed, væren, oprigtighed, indsigtsfuldhed, dyb viden… Samt styrke bevisdt opmærksomhed på, hvordan og hvornår du forlader din essens -dig selv – når du gør det; og hvad der ligger til grund for at netop du gør som du gør – nemlig bruger en bestemt, måske flere forskellige overlevelsesstrategier i givne situationer – og måske at hjælpe dig med at skabe forbindelse til og forståelse for at du nærmest automatisk benytter dig af netop disse strategier, som skaber og vedligeholder vanskeligheder for dig og måske dine omgivelserne. Og støtte dig i, hvordan du finder vejen tilbage til dig selv, når du er kommet væk … så du kan lære at blive rigtig god til at støtte dig selv og måske andre – også i rigtig vanskelige situationer.

Psykoterapi Odense - Psykoterapi Fyn - Terapi Odense - Terapi Fyn
Psykoterapi Odense - Psykoterapi Fyn - Terapi Odense - Terapi Fyn

TESTiMONiALS

Det siger andre:

 

Læs hvad andre siger her

psykoterapeut fyn - psykoterapeut odense - psykolog fyn - psykolog odense

 “Jeg har en succesrate,
på mere end en fordobling
i oplevet livskvalitet
hos mine klienter
– undervejs og efter
et personligt designet
og gennemført terapiforløb.”

– Cetrine Boes –